Vabilo na redni letni občni zbor

TEST

Nova Gorica, 28.01.2010

Vabilo na redni letni občni zbor


VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta sklicuje predsednik Nogometnega društva Gorica dne 4. februarja 2010 ob 20.00 uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica

REDNI LETNI OBČNI ZBOR


DNEVNI RED

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovitelja, verifikacijske, kandidacijske in volilne komisije
2. Poročilo predsednika društva
3. Poročilo nadzornega odbora
4. Poročilo disciplinske komisije
5. Razprava na poročila
6. Razrešnica organom Društva
7. Volitve izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
8. Sprejem sklepov
9. Razno

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za 30 min, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot deset članov.

Vabimo vas, da se udeležite našega občnega zbora.


Predsednik:
Anton Kosmačin