Obvestilo za javnost: Zbor članov ND Gorica

Nova Gorica, 23.09.2021

Na podlagi 27. člena, v povezavi s 37. členom Statuta društva (društvena pravila) NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA, Bazoviška 4, Nova Gorica, predsednik društva Hari Arčon, sklicuje zbor članov Nogometnega društva Gorica.Zbor se bo odvil v četrtek, 1. 10. 2021, ob 13.00, v glavni pisarni na sedežu ND Gorica, Bazoviška ulica 4, Nova Gorica, za izvolitev 3 predstavnikov članov v skupščino društva.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti,
  2. Sprejem dnevnega reda,
  3. Predstavitev kandidatov,
  4. Volitve,
  5. Odmor za preštevanje rezultatov,
  6. Predstavitev rezultatov.

Za volilnega komisarja je imenovana Mija Rijavec, za namestnika volilnega komisarja pa Hari Arčon.

 Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj 20 članov.

Član kandidira tako, da izpolni obrazec za kandidaturo in ga pošlje po pošti oz. osebno prinese na sedež društva ali pošlje na elektronski naslov društva: info@nd-gorica.com do vključno 29. 9. 2021. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov društva.

Obrazec najdete na sledeči povezavi: file:///C:/Users/janke/Dropbox/My%20PC%20(LAPTOP-ONJGR4UE)/Downloads/Pisno%20soglasje%20kandidata.pdf