Sklic Občnega zbora ND Gorica

AAA-_NDG_naslovnica_grb.jpg

Nova Gorica, 15.05.2015

 

Na podlagi 17. člena, v povezavi z 31. členom statuta društva (društvena pravila) NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA, Bazoviška 4, Nova Gorica,

po sklepu Izvršnega odbora društva, predsednik društva Robert Vrtovec,

sklicuje

 

OBČNI ZBOR NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA

 

v četrtek, 28.5.2015 ob 18. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica v Novi Gorici

 

in predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1.    Izvolitev Delovnega predsedstva Občnega zbora društva, zapisnikarja in volilne komisije;

2.    Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora društva za leto 2014;

3.    Seznanitev s poročilom Disciplinske komisije društva za leto 2014;

4.    Sprejem poslovnega poročila društva za leto 2014;

5.    Seznanitev z odstopom Izvršnega odbora društva;

6.    Izvolitev izvršnega odbora društva, za mandatno obdobje 4 (štirih) let.

 

Kandidate za člana izvršnega odbora društva se poziva, da oddajo svojo kandidaturo v pisni obliki, najkasneje do začetka Občnega zbora društva. Izvršni odbor šteje najmanj 4 člane.

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot deset članov.

 

Vabljeni!

 

V Novi Gorici, 15.5.2015

 

NOGOMETNO DRUŠTVO GORICA