Volilni občni zbor ND Gorica

AAA-_NDG_naslovnica_grb.jpg

Nova Gorica, 23.07.2013

 

Na podlagi 17. člena v povezavi z 31. členom statuta društva (društvena pravila) NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA, Bazoviška 4, Nova Gorica,

po sklepu Izvršnega odbora društva, predsednik društva Robert Vrtovec,

sklicuje


VOLILNI OBČNI ZBOR NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA


v sredo 31.7.2013, ob 17. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica 

in predlaga naslednji


DNEVNI RED:


1.    izvolitev Delovnega predsedstva Občnega zbora društva

2.    razrešitev in izvolitev organov društva za mandatno obdobje 4 (štirih) let:

2.1.    Izvršnega odbora
2.2.    Nadzornega odbora
2.3.    Disciplinske komisije

3.    Imenovanje Viljema De Brea za častnega predsednika društva

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot deset članov.

Vabljeni!

V Novi Gorici, 23.7.2013


NOGOMETNO DRUŠTVO GORICA