Občni zbor ND Gorica

Nova Gorica, 17.05.2018

Na podlagi 17. člena, v povezavi z 31. členom Statuta društva (društvena pravila) NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA, Bazoviška 4, Nova Gorica, po sklepu Izvršnega odbora društva, predsednik društva Hari Arčon, sklicuje

 

OBČNI ZBOR NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA

 

v petek, 25.05.2018 ob 16.30 uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica v Novi Gorici

 in predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1.         Otvoritev skupščine, sprejetje dnevnega reda in imenovanje delovnih teles skupščine;

2.         Poročilo o poslovanju društva;

3.         Finančno poročilo društva;

4.         Letni delovni program društva;

5.         Poročilo Izvršnega odbora društva;

6.         Poročilo Nadzornega odbora društva;

7.         Poročilo Disciplinske komisije društva;

8.         Razno.

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot deset članov.

 

Vabljeni!