Vpis otrok in pravilniki

Kako otroka vpisati v Nogometno šolo ND Gorica?

Za vpis otroka v nogometno šolo kontaktirajte vodjo mladinskega pogona Dejana Dončića na telefon 041 597 398 ali na elektronski naslov dejan.doncic@nd-gorica.com.

Pri tem velja omeniti, da se lahko vsak otrok - tudi starejši letnik - najavi in preizkusi v 7-dnevnem brezplačnem obdobju treningov.

Pravilnik o vadninah za sezono 2022/23

I SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Ta pravilnik določa vrsto in višino vadnine v mlajših selekcijah Nogometnega društva Gorica (v nadaljevanju: društvo), način plačevanja in sankcije v primeru neplačevanja. Mlajše selekcije so: U19, U17, U15, U13, U12, U11, U10, U9, U8 in U7.
 2. Pravilnik se uporablja za vse igralce v mlajših selekcijah društva (v nadaljevanju: igralci) in njihove starše.
 3. Vadnino plačujejo vsi igralci, registrirani in neregistrirani od U7 do U19, in sicer mesečno od 1.8. do 30.6. za tekočo tekmovalno sezono. Za mesec julij se vadnina ne obračunava.

II VADNINA

 1. Osnovno mesečno vadnino za posamično sezono določi izvršni odbor s sklepom.
  Vadnina v času sprejema tega pravilnika, za sezono 2022/2023 je:
  - Selekciji U7, U8: 30 EUR mesečno
  - Selekciji U9 in U10: 35 EUR mesečno
  - Selekcije U11, U12, U13, U15, U17 in U19: 45 EUR mesečno
 2. Če ima družina v društvu starejšega otroka v selekciji, za katero se plačuje osnovna vadnina, in mlajšega v selekciji, za katero se v skladu s prvim odstavkom 5. člena tega Pravilnika plačuje znižana vadnina, se starejšemu otroku zniža osnovna vadnina za 10,00 EUR, mlajši otrok pa plača vadnino v višini kot je določena za selekcijo v kateri je vpisan.
 3. Otroci, ki se prvič vpišejo v nogometno šolo so  prvih 7 (sedem) dni trenažnega procesa oproščeni plačila vadnine. Po preteku 7 (sedmih) dni trenažnega procesa plačujejo vadnino v skladu s tem Pravilnikom in sklepi izvršnega odbora.
 4. Vadnino morajo plačati vsi tisti, ki trenirajo in ne trenirajo oz. so odsotni po lastni krivdi, razen v primeru, ko so plačila vadnine oproščeni v skladu s  10. oz. 11. členom tega dela Pravilnika, vse dokler društvo ne prejme pisne izjave o izstopu po pošti na sedež društva ali na uradni elektronski naslov društva (info@nd-gorica.com). Vadnina se plačuje po računu do 20. v mesecu za tekoči mesec. Račun naslovniki prejemajo preko aplikacije Clubforce.
 5. V primeru neplačila vadnine - računa ob zapadlosti, se preko aplikacije Clubforce pošlje opomin na plačilo.
 6. V primeru neplačila 2 (dveh) vadnin oz. zapadlih računov, igralec ne sme trenirati. Ko je obveznost poravnana, izvršni odbor odloči o ponovni vključitvi igralca v trenažni proces oz. v kolikor obveznost ni poravnana se v roku 90 dni od prvega zapadlega  neplačanega računa vloži izvršba.
 7. Če se na treningih društva, po dogovoru, priključi igralec iz drugega društva, mora mesečno plačevati vadnino v skladu s tem pravilnikom.
 8. Igralci ND Gorica, ki so na posoji v drugem društvu ali na so podlagi dogovora med društvi registrirani kot igralci drugega društva, plačajo članarino v skladu z dogovorom med društvi. V primeru odhoda igralca iz društva (prestop), se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica šele ob poplačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih neporavnanih obveznosti iz naslova vadnin.
 9. V primeru, da igralec zboli ali se poškoduje in je opravičeno dalj časa izven trenažnega procesa, je igralec lahko opravičen plačila vadnine. Igralec je opravičen plačila vadnine, če je poškodovan več kot 1 mesec, z zdravniškim opravičilom, ki ga pošlje na info@nd-gorica.com.
 10. Zaradi težke finančne situacije je lahko igralec oproščen vadnine, vendar praviloma ne več kot 12 (dvanajst) mesecev. O tem odloča predsednik društva po prejemu prošnje s strani igralca oz. zakonitega zastopnika. Prošnji mora biti priložena fotokopijo dokazila o družinskih prejemkih, skupaj z otroškimi dodatki.

III KONČNE DOLOČBE

 1.  Ta pravilnik velja od dneva sprejetja, uporablja pa se od 1.7. 2022.