Občni zbor ND Gorica

Nova Gorica, 25.03.2019

Na podlagi 17. člena, v povezavi z 31. členom Statuta društva (društvena pravila) NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA, Bazoviška 4, Nova Gorica, predsednik društva Hari Arčon, sklicuje

 

OBČNI ZBOR NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA

 

v torek, 02.04.2019 ob 13.00 uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica v Novi Gorici in predlaga naslednji DNEVNI RED:

1.         Otvoritev skupščine, sprejetje dnevnega reda in imenovanje delovnih teles skupščine;

2.         Poročilo o poslovanju društva;

3.         Finančno poročilo društva;

4.         Letni delovni program društva;

5.         Poročilo Izvršnega odbora društva;

6.         Poročilo Nadzornega odbora društva;

7.         Poročilo Disciplinske komisije društva;

8.        Izvolitev člana izvršnega odbora;

9.        Izvolitev članov disciplinske komisije;

10.      Izvolitev članov nadzornega odbora;

11.      Sprememba statuta

12.      Razno

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot deset članov.

 

Vabljeni!