Zbor članov nogometnega društva

Nova Gorica, 20.05.2019

Na podlagi 27. člena, v povezavi s 37. členom Statuta društva (društvena pravila) NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA, Bazoviška 4, Nova Gorica, predsednik društva Hari Arčon, sklicuje

 

ZBOR ČLANOV NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA

 

v četrtek, 23.05.2019 ob 14.00 uri v klubskem prostoru ND Gorica pri teniških igriščih v Športnem parku Nova Gorica, za izvolitev 5 predstavnikov članov v skupščino društva in predlaga naslednji DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev sklepčnosti,
  2. Sprejem dnevnega reda,
  3. Predstavitev kandidatov,
  4. Volitve,
  5. Odmor za preštevanje rezultatov,
  6. Predstavitev rezultatov.

Za volilnega komisarja je imenovan Hari Arčon, za namestnika volilnega komisarja pa Mija Rijavec.

Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj 20 članov.

Član kandidira tako, da izpolni obrazec za kandidaturo in ga pošlje po pošti oz. osebno prinese na sedež društva ali pošlje na elektronski naslov društva: info@nd-gorica.com do vključno 22.05.2019 do 12.00 ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov društva.

Pisno soglasje kandidata.pdf